تنوع قطعات حدید گستر

عملیات حرارتی تحت کوره اتمسفر کنترل

عملیات حرارتی یکی از کلیدی ترین مراحل تولید قطعات صنعتی به حساب می آید و به تناسب انتظاری که از عملکرد یک قطعه و یا خواص فیزیکی یا مکانیکی ،داریم ،طراحی و اجرا میشود.
شرکت فن آوران حدید گستر برای انجام گستره وسیعی از انواع عملیات حرارتی در کوره های اتمسفرکنترل برروی فولاد ها و چدن ها و نیز آلیاژهای غیرآهنی آمادگی دارد و در حال حاضر در دو خط عملیات حرارتی آیشلین و ولمن ،خدمات زیر به مشتریان متنوع ازصنایع خودرو،نفت،ساختمان ،فولاد و صنایع خاص ارایه میشود:

کربورایزینگ(سمانتاسیون گازی)آنیل،نرمالایز،سختکاری و تمپر،رسوب سختی و تنش گیری.