آزمایشگاه شرکت : فناوران حدید گستر تکنولوژی روز دنیا کیفیت استاندارد

آزمایشگاه فن آوران حدید گستر با پوشش تست های زیر به نحو مطلوبی پایش نتایج عملیات حرارتی را بر عهده دارد و با ثبت سوابق عملیات  حرارتی و نتایج آزمایشات ،قابلیت ردیابی پارامتر های  مربوط  به فرآیند ها و نتایج را داراست .
تمامی خدمات ذیل قابل ارایه به مشتریان میباشد:
سختی سنجی به روش راکول سی(سختی سنج شگرف ابزار)
– سختی سنجی به روش برینل با نیرو های 250و 187.5و125و62.5 و31.25 ( F/D2  , 10 ,20 ,30)
– سختی سنجی به روش ویکرز 100
-سختی سنجی به روش میکرو هاردنس با حداکثر نیروی 5 تا 200 گرم
– سختی سنجی پرتابل متد لیب
– متالوگرافی و تعیین عدد اندازه دانه ،ریزساختار،عیوب ،ناخاصی های غیر فلزی با استفاده از میکروسکپ MEIJI تا بزرگنمایی 1000برابر
– تعیین عمق نفوذ و پروفیل سختی