صنایع خاص با توجه به اهمیت بسیار بالای ایمنی قطعات مربوطه و نیز حساسیت های ویژه استراتژیک از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و لذا در این شرکت ضمن رعایت اصول مربوطه بهترین شرایط برای نتایج دقیق فراهم میگردد.

شرکت فن آوران حدید گستر به منظور ارتقا کیفیت نتایج ،مشاوره تخصصی در خصوص انتخاب مواد و روش های تولید را برای مشتریان خود ارایه میدهد ودر حال حاضر قطعات مربوط به این صنعت از 2 گرم تا 10 کیلوگرم عملیات حرارتی میشوند.