• سختی سنج راکول سی
  • سختی سنج برینل با قابلیت P/D2 10,20,30
  • میکرو هاردنس 25 الی 200 گرم
  • سختی سنج ویکرز 100و 30
  • میکروسکپ نوری تا بزرگنمایی 1000 برابر
  • مانت سرد و گرم
  • پولیشر متالوگرافی